ODLUKA o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća
24.08.2018
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2018.g.
04.09.2018
ODLUKA o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća
24.08.2018
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2018.g.
04.09.2018

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine 82/15) i članka 32. Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok br.03/13-pročišćeni tekst, 03/17 i 03/18), Općinsko vijeće Općine Otok na svojoj 10. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2018. godine donosi Odluku o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća.

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine 82/15) i članka 32. Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok br.03/13-pročišćeni tekst, 03/17 i 03/18), Općinsko vijeće Općine Otok na svojoj 10. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2018. godine donosi

O D L U K U
o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

Članak 1.
Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Otok koju je izradila ovlaštena tvrtka ALFA ATEST d.o.o. iz Splita u svibnju 2018. godine po nalogu Općinskog Načelnika.

Članak 2.
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Otok čini sastavni dio ove Odluke i biti će objavljena na službenim web stranicama Općine Otok – www.opcina-otok-stara.test .

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Otok.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:810-09/18-01/01
Ur.broj:2175/04-01-18-01
Otok, 10. srpnja 2018.g.

Predsjednik
Ivan Jukić, v.r.

ODLUKA o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća
Procjena rizika od velikih nesreća
Prilog 1. Karte prijetnji
Prilog 2. Karta rizika – potresi
Prilog 3. Karta rizika – poplava
Prilog 4. Karta rizika – požari otvorenog tipa

Skip to content