Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III – Uključi me opet!“

PODJELA BOŽIĆNICA UMIROVLJENICIMA I NEZAPOSLENIMA
15.12.2022
JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, „Uključi me opet!”
19.12.2022
PODJELA BOŽIĆNICA UMIROVLJENICIMA I NEZAPOSLENIMA
15.12.2022
JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, „Uključi me opet!”
19.12.2022

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA:112-01/22-01/10
URBROJ:2181-36-03/1-22-01
Otok, 16.12.2022. g.

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine, a u skladu s člankom 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok raspisuje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III – Uključi me opet!“

na radna mjesta:

 1. Viši stručni suradnik – voditelj projekta

jedan izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme – vrijeme trajanja projekta (7 mjeseci), radi obavljanja privremenih poslova (EU-projekt ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III, naziv projekta „Uključi me opet!“)
Posebni uvjeti za prijam u službu:
• magistar ili stručni specijalist ekonomske struke,
• najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (obavezno iskustvo u obavljanju poslova izrade najmanje 1 projekta za EU financiranje i/ili na provedbi 1 EU sufinanciranog projekta)
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na računalu,
• znanje engleskog jezika
• posjedovanje vozačke dozvola B kategorije

 1. Viši referent – Pomoćnik voditelja projekta
  jedan izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme (5 sati dnevno)– vrijeme trajanja projekta (7 mjeseci), radi obavljanja privremenih poslova (EU-projekt ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III, naziv projekta „Uključi me opet!“)
  Posebni uvjeti za prijam u službu:
  • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik prirodne ili tehničke struke
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (obavezno iskustvo u obavljanju poslova izrade najmanje 1 projekta za EU financiranje i/ili na provedbi 1 EU sufinanciranog projekta)
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na računalu,
  • znanje engleskog jezika

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit. Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u skladu sa zakonom.

Služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 7 mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme ugovorenog trajanja EU-projekta pod nazivom – „Uključi me opet!“, EU-projekt ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III. Mjesto rada je u Otoku, Trg dr. Franje Tuđmana 8.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19 i 84/21) je: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se daje povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Otok: www.opcina-otok.hr. objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na toj istoj web stranici, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
• dokaz o traženom radnom iskustvu u obavljanju poslova izrade najmanje jednog (1) projekta za EU financiranje i/ili na provedbi jednog (1) EU sufinanciranog projekta (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i si. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na navedenim poslovima),
• dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
• dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
• vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na sa svim uvjetima oglasa te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog oglasa

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Sinj. Prijave se dostavljaju neposredno u pisarnicu Općine Otok ili preporučeno putem pošte na adresu:
Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, s naznakom „Prijava na oglas – prijam u službu na određeno vrijeme, naznaka radnog mjesta.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice JUO

Skip to content