OGLAS – Prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik/ca za financije i računovodstvo

Službeni glasnik Općine Otok – Broj 06/17 – 21. prosinca 2017.
11.01.2018
OBAVIJEST – Županijska novčana pomoć za novorođenu djecu u 2018. godini
27.01.2018
Službeni glasnik Općine Otok – Broj 06/17 – 21. prosinca 2017.
11.01.2018
OBAVIJEST – Županijska novčana pomoć za novorođenu djecu u 2018. godini
27.01.2018

Ovaj oglas je poništen !

/// ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA ///

– – – – – ORIGINALNI TEKST PONIŠTENOG OGLASA NALAZI SE U NASTAVKU – – – – –

NAPOMENA – Ovaj oglas sadrži dodatak od 25.siječnja 2018. “OBAVIJEST KANDIDATIMA – PRETHODNA PROVJERA I INTERVJU”
Navedena Obavijest dodana je u prilog ovog oglasa.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Klasa: 112-03/18-01/01
Urbroj: 2175/04-03-18-01
Otok, 15.01. 2018.g.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Otok raspisuje

O G L A S
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok, za radno mjesto:

– viši stručni suradnik/ca za financije i računovodstvo
– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

  Stručni uvjeti:

 • magistar struke, stručni specijalist, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke,
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima – članak 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Služba se zasniva na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice – do povratka odsutne službenice na posao. Mjesto rada je u Otoku, Trg dr.Franje Tuđmana 8.
Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obavezni položiti u skladu sa zakonom.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom dostupni su na web-stranici Općine Otok, www.opcina-otok-stara.test.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Općine Otok i na web-stranici Općine Otok, www.opcina-otok-stara.test najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

  Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • preslik osobne iskaznice ili domovnice,
 • dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora ili rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • dokaz o položenome državnom stručnom ispitu,
 • pisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijemu.
Prije donošenja rješenja o rasporedu dokazi prilaženi u presliku dostavit će se u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Kandidat koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.
Nepravovremene i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati niti će se podnositelje nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz oglasa podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Otok, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, s naznakom: “Oglas za prijam u službu – viši stručni suradnik”.
O rezultatima oglasa kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Otok

OGLAS – Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA / PODACI O PLAĆI
DODATAK OD 25.siječnja 2018. “OBAVIJEST KANDIDATIMA – PRETHODNA PROVJERA I INTERVJU”

Skip to content