Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka općine Otok za razdoblje 1-3/2020., općinski načelnik
03.01.2020
Zaštita osobnih podataka
20.01.2020
Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka općine Otok za razdoblje 1-3/2020., općinski načelnik
03.01.2020
Zaštita osobnih podataka
20.01.2020

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Klasa: 112-02/19-01/01
Urbroj: 2175/04-03-20-03
Otok, 15. siječnja 2020.g.

Na temelju članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Otok donosi

ODLUKU
o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok, za radno mjesto komunalni redar – referent/ica, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

I.

Poništava se Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok, za radno mjesto komunalni redar – referent/ica, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.
Klasa: 112-02/19-01/01, Urbroj: 2175/04-03-19-01 od 23.12.2019.g. koji je objavljen u Narodnim novinama i službenoj web stranici Općine Otok dana 27. prosinca 2019.g.

II.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova

III.

Ova odluka objavit će se na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Otok

Pročelnica: Zorica Šentija

ODLUKA o poništenju Javnog natječaja

Skip to content