22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
11.09.2019
OBAVIJEST o isplati naknade za troškove ogrijeva
17.09.2019
22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
11.09.2019
OBAVIJEST o isplati naknade za troškove ogrijeva
17.09.2019

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16. i 101/17.) i članka 32. Statuta Općine Otok („Službeni glasnik Općine Otok“, broj 03/13-pročišćeni tekst, 03/17, 03/18), Općinsko vijeće Općine Otok, na 21. sjednici održanoj 15.7. i 30.8. 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE OTOK

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Otok, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

  Općini Otok pripadaju sljedeći općinski porezi:

 • prirez porezu na dohodak;
 • porez na potrošnju;
 • porez na kuće za odmor;
 • porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine Otok prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak te ovoj Odluci.
Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Otok.
Osnovica prireza porezu na dohodak iz stavka 1. ovog članka je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu i Pravilniku o porezu na dohodak.
Prirez porezu na dohodak obvezan je obračunati, obustaviti i na propisani uplatni račun uplatiti poslodavac istodobno s isplatom dohotka.
Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Otok.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića plaća se na potrošnju pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakiju i ostala žestoka pića) piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima.
Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja na području Općine Otok pruža ugostiteljske usluge.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima na području Općine Otok (bez PDV-a).

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu poreza na potrošnju.

Članak 7.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz prethodnog stavka porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO, koji je sastavni dio Zakona o lokalnim porezima, i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor izgrađenih na području Općine Otok.
Vlasnikom kuće za odmor smatrat će se osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su kao vlasnici, odnosno suvlasnici uknjižene u zemljišnim knjigama.
Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim dijelovima.

Članak 9.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje tijekom kalendarske godine.
Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatraju se gospodarske zgrade koje se ne mogu koristiti za odmor, već isključivo služe za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa, alata, štale, nadstrešnice i drugi slični objekti.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor dužni su plaćati i oni vlasnici odnosno suvlasnici kuća za odmor koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Otok, ali koriste kuću na način opisan u članku 9. ove Odluke.
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu stavka 1. ovog članka, tijelo koje vrši razrez poreza može tražiti i dostavu druge dodatne dokumentacije u kojoj se utvrđuje: potvrda o prebivalištu odnosno boravištu, mjesto i visina nastanka troškova električne energije, vode, telefona, RTV pristojbe, izjave svjedoka, obilazak nekretnine, potvrde i druge podatke kako bi se utvrdilo da li se radi o kući za odmor.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće koje se ne mogu koristiti radi starosti i trošnosti.

Članak 12.

Pri promjeni vlasništva kuće za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na kuću za odmor za razdoblje za koje je taj porez bio utvrđen prethodnom vlasniku. Novi vlasnik obvezan je prijaviti promjenu vlasništva radi razreza poreza.
Ako je tijekom kalendarske godine stečeno vlasništvo nove kuće za odmor, vlasnik te kuće plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije stjecanja vlasništva.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor plaća se jednom godišnje u vrijednosti od 5,00 kuna po četvornom metru površine kuće za odmor.
Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je nadležnom tijelu dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.
Podatke iz stavka 2. ovog članka obveznici trebaju dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju sve pravne i fizičke osobe kojima je nadležno općinsko tijelo odredilo privremeno korištenje javne površine, pravne i fizičke osobe koje koriste javnu površinu na temelju drugih odobrenja ili ugovora kao i pravne i fizičke osobe za koje se utvrdi da su koristile javnu površinu bez odobrenja.

Članak 15.

Javnom površinom u smislu članka 14. ove Odluke smatraju se sve površine u vlasništvu općine Otok, odnosno površine kojima upravlja općina Otok na kojima nadležno tijelo dozvoli obavljanje djelatnosti ili koje se koristi bez odobrenja.

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po četvornom metru prostora koji se koristi, s tim da najmanja površina za obračun iznosi 1m2.

Članak 17.

Visina poreza zavisi o namjeni i vremenu korištenja javne površine i iznosi:

  A) DNEVNE TARIFE

 • za prodaju na štandovima 10,00 kn/m2
 • za uskladištenje materijala i roba 5,00 kn/m2
 • za ostale namjene 3,00 kn/m2
  B) MJESEČNE TARIFE

 • za postavljanje kioska (prodaja tiskovina,lutrije i sl.) 15,00 kn/m2
 • za postavljanje terase ispred ugostiteljskih objekata 10,00 kn/m2
  C) GODIŠNJE TARIFE

 • za kioske (štampa,lutrija i sl.) 200,00 kn/m2
 • za postavljanje terase ispred ugostiteljskih objekata 100,00 kn/m2
 • za ostale namjene 100,00 kn/m2

Članak 18.

Odobrenje za korištenje javne površine, namjenu, rok i uvjete korištenja javne površine utvrđuje Općinski načelnik izdavanjem Odobrenja o zakupu javne površine prije početka korištenja dodijeljene površine.
Temeljem Odobrenja o zakupu javne površine Jedinstveni upravni odjel razrezuje porez na javne površine izdavanjem Rješenja.
U slučaju neovlaštenog korištenja javne površine porez se razrezuje naknadno bez Odobrenja o zakupu javne površine po službenoj dužnosti.

Članak 19.

  Porez na korištenje javne površine plaća se:

 • u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja o razrezu poreza za iznose manje od 3000,00 kn
 • u dva jednaka mjesečna obroka za iznose poreza jednake ili više od 3000,00 kn, s tim da prva rata dospijeva 15 dana od dana dostave Rješenja, dok druga rata dospijeva 30 dana od roka za naplatu prve rate.

Članak 20.

Porez za korištenje javne površine ne plaća se na korištenje javne površine za potrebe općine Otok, za korištenje javne površine za čije se korištenje plaća drugo javno davanje ili za korištenje javne površine za koju se plaća zakupnina općini Otok ili druga naknada temeljem posebnog ugovora, kao i kad javne površine koriste za potrebe djelatnosti za koje su osnovane neprofitne udruge, obrazovne ustanove, sportski klubovi i sl.
Poreza od korištenja javnih površina oslobođeno je korištenje javne površine u humanitarne svrhe, kao i radi organizacije manifestacija i drugih događaja od interesa za općinu Otok.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 21.

Poslove u svezi utvrđivanja i naplate poreza iz članka 2. točke 1., 2. i 3. ove Odluke provodi nadležna ispostava Porezne uprave.
Poslove u svezi utvrđivanja i naplate poreza na korištenje javnih površina iz članka 2. točke 4. ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Otok.

Članak 22.

Za poslove iz st.1. članka 21. ove Odluke Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.
Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec Općini Otok dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 23.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun, i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 24.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Otok („Službeni glasnik Općine Otok“ broj 01/02), Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Otok („Narodne novine“ broj 03/07) i Odluka o porezu na korištenje javnih površina (“Službeni glasnik Općine Otok” br 01/14).

Članak 26.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom općinskih poreza započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o općinskim porezima Općine Otok („Službeni glasnik Općine Otok“ broj 01/02).

Članak 27.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i „Službenom glasniku Općine Otok“, te će se dostaviti Ministarstvu financija – Poreznoj upravi radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u „Narodnim novinama“.

OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 410-01/19-01/02
Urbroj: 2175/04-01-19-02
Otok, 30. kolovoza 2019.g.

Predsjednik
Ivan Jukić, v.r.

ODLUKA o općinskim porezima

Skip to content