Općinsko vijeće
12.08.2020
Plan Proračuna općine Otok za 2020.godinu sa projekcijama za 2021. i 2022.godinu
20.08.2020
Općinsko vijeće
12.08.2020
Plan Proračuna općine Otok za 2020.godinu sa projekcijama za 2021. i 2022.godinu
20.08.2020

Temeljem odredbi članka 14. i 48. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15), i članka 32. Statuta općine Otok (Sl. glasnik općine Otok br. 3/13, pročišćeni tekst, 03/17, 03/18), Općinsko vijeće općine Otok na 2. sjednici održanoj 19. kolovoza 2020. god. donijelo je

O D L U K U

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE OTOK ZA 2020. GODINU

I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna općine Otok za 2020. god. (u daljnjem tekstu Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze nositelja  proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, a Posebni dio sadrži plan rashoda i izdataka proračunskih korisnika  raspoređenih u tekuće i razvojne programe (aktivnosti i projekte). Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode Proračuna vezane uz provođenje investicija za razdoblje 2020.-2022. godina.

II  IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.

Sredstva iz Proračuna osiguravaju se proračunskom korisniku – DV Žabica Otok, izvanproračunskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelja sredstava na pojedinim stavkama i ostalim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici).

Članak 4.

Korisnici proračunskih sredstava imaju ovlaštenja i obveze utvrđene ovom Odlukom. Naredbodavatelj  za  izvršenje  Proračuna  je  načelnik općine Otok.

Članak 5.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do  visine utvrđene  u njegovom  Posebnom dijelu.

Korisnici su dužni po isteku proračunske godine, a najkasnije do 31. ožujka iduće godine Općinskom vijeću podnijeti izvješće o utrošku sredstava.

Namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi Korisnika ne uplaćuju se u Proračun, već se koriste za pokriće troškova programa za koje su prihodovani.

Članak 6.

Ukoliko se Prihodi Proračuna ne ostvaruju planiranom dinamikom, prednost u izvršavanju obaveza imati će sredstva za redovnu djelatnost općinskih službi.

Članak 7.

Svi prijedlozi o povećanju i smanjenju  prihoda i izdataka, te preraspodjeli sredstava unutar proračunskih stavaka, rješavaju se Izmjenama i dopunama Proračuna, odnosno njegovim uravnoteženjem, a podnose se Općinskom vijeću na donošenje.

Članak 8.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 9.

Proračun se izvršava do 31. prosinca 2020. godine. Financijske obveze koje ne budu podmirene do navedenog datuma  podmiriti će se iz proračuna naredne fiskalne godine.

III  ZAKLJUČNA ODREDBA

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave  u Službenom  glasniku  općine  Otok.

OPĆINA OTOK

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:400-08/20-01/05

Ur. br. 2175/04-01-20-1

Otok, 19. kolovoza 2020. godine

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG   VIJEĆA:

                                                                                         Marino Marijanović, v.r.

Skip to content