ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok

Službeni glasnik Općine Otok – Broj 01/20 – 02. siječnja 2020.
27.01.2020
Općina Otok nabavila traktor i ralicu
10.02.2020
Službeni glasnik Općine Otok – Broj 01/20 – 02. siječnja 2020.
27.01.2020
Općina Otok nabavila traktor i ralicu
10.02.2020

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok neće imati značajne negativne utjecaje na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17) i Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok broj 9/09, 3/13, 03/17 i 03/18) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene, načelnik Općine Otok donosi

ODLUKU
da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok

Članak 1.

Načelnik Općine Otok donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok ( KLASA: 320-02/19-01/02, URBROJ: 2175/04-02-19-12 od 9. kolovoza 2019. godine) prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel Općine Otok proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok proveden je temeljem mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko – dalmatinske županije od 07.08.2019. godine ( KLASA: 351-04/19-01/0032, URBROJ: 2181/1-10/14-19-0002).

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok neće imati značajne negativne utjecaje na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok (u daljnjem tekstu: Program) utvrđena je člankom 29. stavkom 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18 i 115/18).

  Izradi Programa pristupa se zbog:

 • zakonske obveze koja propisuje da su Jedinice lokalne samouprave koje na svom području imaju poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske dužne izraditi navedeni program
 • efikasnijeg raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
 • okrupnjavanja zemljišta i stavljanja u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
 • povećanja proizvodne funkcionalnosti poljoprivrednog zemljišta
 • usklađenja stanja u katastru sa stanjem u zemljišnim knjigama

Članak 3.

Nositelj izrade i izrađivač Programa je Jedinstveni upravni odjel Općine Otok.

Ciljevi i programska polazišta za izradu Programa sadržani su u razlozima za njegovo donošenje.

Članak 4.

Za predmetni Program zatražena je prethodna ocjena Prihvatljivosti za ekološku mrežu od Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije koji je nakon provedenog postupka utvrdio da je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok prihvatljiv za ekološku mrežu RH te za isti nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene (KLASA: 351-04/19-01/0039, URBROJ: 2181/1-10/06-19-6 od 20. studenog 2019. godine).

Članak 5.

  U provedenom postupku u cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivredim zemljištem, Jedinstveni upravni odjel zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima:

 1. HRVATSKE VODE, VGO za vodno područje za slivove južnog Jadrana, Vukovarsa 35, Split
 2. HEP, Operater distribucijskog sustava, DP elektrodalmacija Split, Tehnička služba, Poljička cesta 73, Split
 3. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNIH SUSTAVA, Kupska 4, Zagreb
 4. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu za područje Splitsko – dalmatinske županije, Porinova bb, Split
 5. HRVATSKE CESTE, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, Zagreb
 6. HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma, podružnica Split, Ulica kralja Zvonimira 35/3, Split
 7. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,
 8. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Splitsko – dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, Split
 9. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Ruđera Boškovića 22, Split
 10. SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihačka 1, Split
 11. JAVNA USTANOVA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO- DALMATINSKE ŽUPANIJE, Bihaćka 1, Split
 12. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Moliških Hrvata 1, Split
  Unutar propisanog roka (30 dana) zaprimljena su sljedeća mišljenja:

 • HOPS d.o.o, Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom, mišljenje od 21.08.2019. godine (Broj i znak: 32-4271/2019.SC), zaprimljeno 26.08.2019. godine u kojem je navedeno da ne postoji potreba za strateškom procjenom utjecaja na okoliš.
 • Hrvatske šume d.o.o, mišljenje od 04.09.2019. godine (KLASA: ST-06-09-3251, URBROJ: 15-00-06/01-19-24), zaprimljeno 06.09.2019. godine u kojem je utvrđeno da Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok ne obuhvaća površine koje su u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojima gospodare Hrvatske šume d.o. Zagreb, UŠP Split, Šumarija Sinj, te da slijedom navedenog nemaju zahtjeva za potrebom strateške procjene utjecaja na okoliš.
 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, mišljenje od 5.9.2019. godine (KLASA: 612-08/19-01/2326, URBROJ: 532-04-02-15/4-19-2), zaprimljeno 09.09.2019. godine u kojem je navedeno da provedba Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske neće imati značajniji utjecaj na kulturna dobra.
  Izvan propisanog roka (30 dana) zaprimljeno je slijedeće mišljenje:

 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, mišljenje od 12.11.2019. godine (KLASA: 351-03/19-01/0000267, URBROJ: 374-24-3-19-2), zaprimljeno 14.11.2019. godine u kojem je navedeno da su Programom obuhvaćene čestice koje se nalaze u II zoni sanitarne zaštite (k.č.5 i 4 u k.o. Gala te k.č. 3069/1, 2998, 2983, 2651 i 2545/26 sve k.o. Otok) u kojoj je zabranjena:
  – poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu,
  – stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse,
  – sječa šume osim sanitarne sječe,
  te da će se mogući negativni utjecaji na vode planiranih zahvata odrediti u postupku izdavanja mišljenja u postupku ocjene/procjene utjecaja zahvata na okoliš, izdavanja vodopravnih uvjeta odnosno postupku izdavanja potvrde glavnog projekta za pojedinačne zahvate.

Ostala javnopravna tijela nisu dostavila svoja mišljenja te se temeljem članka 70. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) smatra da nema posebnih uvjeta vezanih za zaštitu okoliša u ovom postupku.

Rezultat provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene je da za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetni Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja kao i na temelju pribavljenih mišljenja nadležnih tijela.

Članak 6.

Utvrđuje se da su sva tijela iz članka 5. ove Odluke dala mišljenje da nema potrebe provođenja postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Programa.

  Obrazloženje razloga zbog kojih nije potrebno provesti stratešku procjenu:

 1. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalni infrastrukturu i zaštitu isključilo je negativne utjecaje za ekološku mrežu,
 2. Nadležna javnopravna tijela dostavila su mišljenja temeljem kojih nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,
 3. Obzirom na vrstu, veličinu, uvjete i druge aktivnosti za predmetni Program nije potrebna strateška procjena jer planirane aktivnosti neće prouzročiti negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Članak 7.

Općina Otok dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Otok.

KLASA: 320-02/19-01/02
URBROJ: 2175/04-02-2016
Otok, 25. siječnja 2020. godine

NAČELNIK
Dušan Đula

ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Skip to content