ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Otok za razdoblje 2017. – 2022. godine

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u 2018/2019. šk/ak.god.
22.10.2018
POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i ostalih javnih potreba općine otok za 2019. godinu
09.11.2018
JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u 2018/2019. šk/ak.god.
22.10.2018
POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i ostalih javnih potreba općine otok za 2019. godinu
09.11.2018

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (”Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/ 15 i 12/18), članka 29. stavaka 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (”Narodne novine”, br. 03/17) i Statuta Općine Otok (Službeni Glasnik Općine Otok br. 9/09 i 01/13) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene, načelnik Općine Otok donosi

ODLUKU
da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Otok za razdoblje 2017. – 2022. godine

Članak 1.

Načelnik Općine Otok donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš KLASA: 351-01/18-01/01, URBROJ: 2175/04-02-18-05 od 19.04.2018. godine prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Otok za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden je temeljem mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije od 01. ožujka 2018. (KLASA: 351-02/18-01/0046, URBROJ : 2181/1-10/07-18-2).

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Plan gospodarenja otpadom Općine Otok za razdoblje od 2017. do 2022. godine neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Otok su Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17) i Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.g. („Narodne Novine“, broj 3/17).

  Osnovni razlozi za donošenje novog Plana gospodarenja otpadom Općine Otok su:

 • Usklađivanje sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.,
 • Unaprjeđenje gospodarenja otpadom na području Općine Otok

Članak 3.

Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Otok je Jedinstveni upravni odjel Općine Otok, a izrađivač predmetnog Plana je ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita.

  Utvrđeni su sljedeći ciljevi i programska polazišta:

 • Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada, povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada, kontinuirano provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti, uspostavu reciklažnog dvorišta i dr.
 • Programska polazišta temelje se na redu prvenstva gospodarenja otpadom: sprječavanje nastanka otpada i ponovno korištenje, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje, energetsku oporabu i zbrinjavanje.

Članak 4.

Za predmetni Plan gospodarenja otpadom zatražena je Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu od Ministarstva zaštite okoliša i energetike koje je nakon provedenog postupka utvrdilo da je Plan gospodarenja otpadom Općine Otok za razdoblje 2017.-2022. prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode (KLASA:612-07/18-58/366, URBROJ:517-05-2-3-18-2 od 25. srpnja 2018.).

Članak 5.

  U provedenom postupku u cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš predmetnog Plana gospodarenja otpadom, Jedinstveni upravni odjel zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima:

 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije, Porinova bb, 21300 Split,
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split,
 • Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, 21000 Split,
 • Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Bihaćka 1/III, Split,
 • Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split,
 • Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
 • Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, Split
 • Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split
 • UŠP SPLIT- Hrvatske šume d.o.o., Ulica Kralja Zvonimira 35/3, 21000 Split
 • Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb,
 • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) Split, Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
 • Čistoća Cetinske Krajine d.o.o., 126. brigade Hrvatske vojske 13, 21230 Sinj,
 • Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., 126. brigade Hrvatske vojske 13, 21230 Sinj,
 • Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj
 • Grad Trilj, Poljičke Republike 15, 21240 Trilj.
  Unutar propisanog roka (30 dana) zaprimljena su sljedeća mišljenja:

 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, mišljenje od 25. srpnja 2018. (KLASA: 612-07/18-58/336, URBROJ: 517-05-2-3-18-2) u kojem je navedeno da je Plan gospodarenja otpadom Općine Otok za razdoblje od 2017. do 2022. prihvatljiv za ekološku mrežu i da ne treba provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena područja).
 • Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i strateško planiranje, Odjel za studijsku pripremu i zaštitu okoliša, mišljenje od 4. svibnja 2018. (KLASA: 351-03/18-1/25, URBROJ: 345-222/608-2018/2-AB) u kojem je navedeno da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, mišljenje od 4. svibnja 2018. (KLASA: 612-08/18-01/1531, URBROJ: 532-04-02-15/5-18-2) u kojem je navedeno da provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Otok neće imati značajniji utjecaj na kulturna dobra.
 • Hrvatske šume d.o.o., mišljenje od 8. svibnja 2018. (URBROJ: ST-06-18-AK-1816/03) u kojem je navedeno da neće doći do značajnog štetnog utjecaja na šumi i šumskom zemljištu te da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, mišljenje od 14. svibnja 2018. (Broj: 511-12-21-5481/2-2018-F.M.) u kojem je navedeno da se potrebno pridržavati svih mjera protupožarne zaštite, važeće zakonske regulative i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera Procjene ugroženosti Općine Otok.
 • Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, mišljenje od 4. svibnja 2018. (KLASA: 351-03/18-01/0000275, URBROJ: 374-24-3-18-2) u kojem je navedeno da će se mogući štetni utjecaj na vode planiranih zahvata odrediti u postupku izdavanja vodopravnih uvjeta prilikom potvrde glavnog projekta te da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Rezultat provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene je da za Plan gospodarenja otpadom Općine Otok za razdoblje 2017.-2022. g. nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetni Plan gospodarenja otpadom donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja kao i na temelju pribavljenih mišljenja nadležnih tijela.

Članak 6.

Utvrđuje se da su sva tijela iz članka 5. ove Odluke dala mišljenje da nema potrebe provođenja postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Otok za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

  Obrazloženje razloga zbog kojih nije potrebno provesti stratešku procjenu:

 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike isključilo je negativne utjecaje za ekološku mrežu,
 • Nadležna javnopravna tijela dostavila su mišljenja temeljem kojih nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,
 • Obzirom na vrstu, veličinu i operativne uvjete te vrstu alociranja izvora zahvata i drugih aktivnosti za provedbu Plana gospodarenja otpadom Općine Otok nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš jer planirane aktivnosti neće prouzročiti značajan negativan utjecaj na okoliš,
 • Obzirom na druge strategije, planove i programe, a posebno na državni Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. predmetni Plan gospodarenja otpadom usklađen je sa istima te po tom kriteriju nema osnove za provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš,
 • Mogući utjecaji će biti privremenog karaktera i manjeg značaja.

Članak 7.

Općina Otok dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Otok.

KLASA: 351-01/18-01/01
URBROJ: 2175/04-02-18-10
Otok, 1. listopada 2018. godine

OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Dušan Đula

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš PGO
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenjem otpadom Općine Otok za razdoblje 2017.-2022.g.

Skip to content