Obavijest uz Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u sklopu Projekta „ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza II“, „Uključi me!“

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II – Uključi me!“
27.10.2020
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II – Uključi me!“ – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju i/ili osoba s invaliditetom
06.11.2020
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II – Uključi me!“
27.10.2020
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II – Uključi me!“ – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju i/ili osoba s invaliditetom
06.11.2020

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Sinj, dana 27. listopada 2020. godine objavljen je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, vrijeme trajanja projekta (15 mjeseci) uz probni rad od 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova u sklopu Projekta „ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza II“, „Uključi me!“.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti (preporučenom poštanskom pošiljkom) ili izravno u pisarnicu Općine je utorak 03. studenog 2020. godine.

I. Opis poslova radnog mjesta:

 1. Viši stručni suradnik – voditelj projekta

Izrada i dostava Zahtjeva za nadoknadom sredstava i ostalih dokumenata, organizacija promocije i informiranja, nadzor nad radom administratora, nadzor nad financijama, provođenje nabave za higijenske potrepštine i nadzor stanja, nadzor nad zaposlenim ženama iz ciljane skupine i sl.

Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

 1. Stručni suradnik – Pomoćnik voditelja projekta

Vođenje evidencije o računima, obilazak korisnika, nabava higijenskih i ostalih potrepština, nadzor nad zaposlenim ženama iz ciljane skupine, sudjelovanje u organizaciji promocije i informiranja i sl.

Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

II. Podaci o plaći

Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Bruto osnovica za izračun plaće iznosi 4.630,14 kuna.

 • Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto Viši stručni suradnik – Voditelj projekta „Uključi me!“ je 1,70.
 • Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto Stručni suradnik – pomoćnik voditelja projekta „Uključi me!“ je 1,50.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća:
(1) pisano testiranje
(2) intervju
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

IV. Pravni izvori po kojima će se vršiti pisana provjera znanja kandidata su slijedeći:

a) Izvori za pripremanje kandidata za radno mjesto pod rednim brojem 1) Voditelj projekta „Uključi me!“ za pisano testiranje:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 04/18)
 3. Statut Općine Otok (03/13 – pročišćeni tekst, 03/17 i 03/18)
 4. Opći uvjeti ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (u privitku)
 5. Pokazatelji provedbe i praćenje sudionika Europskog socijalnog fonda, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (u privitku)
 6. Uputa o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih sa radom u okviru Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. (u privitku)
 7. Uputa nositeljima projekta za prikupljanje i obradu podataka u okviru provedbe operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (u privitku)

b) Izvori za pripremanje kandidata za radno mjesto pod rednim brojem 2) Stručni suradnik – Pomoćnik voditelja projekta „Uključi me!“

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 04/18)
 3. Statut Općine Otok (03/13 – pročišćeni tekst, 03/17 i 03/18)
 4. Opći uvjeti ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (u privitku)
 5. Pokazatelji provedbe i praćenje sudionika Europskog socijalnog fonda, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (u privitku)

V. Ostalo

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Otok najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
U listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti, biti će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.
Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnog i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka. Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Za eventualne dodatne upute obratiti se Povjerenstvu za provedbu natječaja na adresu opcina-otok@st.t-com.hr.

Napomena: Gore navedeni pravni izvori (zakoni i pravilnici) nalaze se na web stranici Narodnih novina (www.nn.hr), a Statut Općine Otok na web stranici www.opcina-otok.hr.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Skip to content