JAVNI POZIV – za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” – „Susjede brinu o susjedima”

OBAVIJEST o dodjeli novčane pomoći za kupnju udžbenika informatike i njemačkog jezika
26.11.2018
15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
05.12.2018
OBAVIJEST o dodjeli novčane pomoći za kupnju udžbenika informatike i njemačkog jezika
26.11.2018
15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
05.12.2018

:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa 100-01/18-01/03
Urbroj: 2175/04-02-18-01
Otok, 29. studenoga 2018. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06—02-01/1-18-312, od 29. lipnja 2017.godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ijudski potencijali 2014.—2020. “Zaželi — program zapošljavanja žena”, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0223, KLASA: 430-01/18—01/111, URBROJ: 2175/01-03-18-1, 0d 6. studenoga 2018. godine, te članka 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” br. 3/13, pročišćni tekst 3/17 i 3/18), načelnik Općine Otok Dušan Đula, raspisuje,

JAVNI POZIV
za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “ZAŽELI — Program zapošljavanja žena”
“Susjede brinu o susjedima”

I. Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općine Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “ZAŽELI — Program zapošljavanja žena”, “Susjede brinu o susjedima” — radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom poloiaju i/ili osoba s invaliditetom.

II. Broj tražnih radnica: 3O osoba.

Ill. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno — 24 mjeseca, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

IV. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnica minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći (“Narodne novine” 39/13, 13/17) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2018. godinu.

V. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Otok.

  VI. Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju iodržavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava Iijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
  VII. Kandidati moraju ispunjavati siijedeée uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko driavljanstvo,
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije 0d 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja,
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošijavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
  VIII. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 • zamolbu za posao
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi
 • potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 • vlastoručno ispunjen i potpisan Obrazac 1.”osobni podaci” podnositelja prijave (može se preuzeti na stranicama Općine Otok www.opcina-otok-stara.test ili osobno u Općini Otok, Trg dr. Franje Tudmana 8.

IX. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana, od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama HZZ—a, u zatvorenoj koverti s naznakom:
“Za javni poziv — ZAŽELI (susjede brinu o susjedima — Općina Otok)”.
Podnositeljice su u životopisu ili zamolbi za posao dužne naznačiti kojoj skupini iz točke VII. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formaine uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Natječaj ée biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Otok — www.opcina-otok-stara.test

Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.
Nakon raspisanog natječja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog poziva.

Načelnik općine Otok
Dušan Đula, v.r.

JAVNI POZIV
Obrazac 1 – Podaci o sudionicima

Skip to content