PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU
14.04.2021
ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Otok
15.04.2021
PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU
14.04.2021
ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Otok
15.04.2021

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OTOK

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-02/21-01/03

URBROJ: 2175/04-03-21-01

Otok, 12.04.2021.g.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Otok raspisuje

J AVNI  NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok, za radno mjesto:

– komunalni radnik/ca

 – 1 izvr­šitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Stručni uvjeti:

–srednja stručna sprema,

-položen vozački ispit „B“kategorije,

-završeno osposobljavanje za rukovatelja mosnom dizalicom,

-završeno osposobljavanje za rukovatelja viličarom.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima – članak 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Namještenik/ca se prima u službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem dostupni su na web-stranici Općine Otok, www.opcina-otok.hr.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Općine Otok i na web-stranici Općine Otok, www.opcina-otok.hr najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

– preslika osobne iskaznice ili domovnice,

– dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju  ne starije od 6 mjeseci,

– pisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

-dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije (preslika vozačke dozvole)

-dokaz o završenom osposobljavanju za rukovatelja mosnom dizalicom (preslika uvjerenja)

-dokaz o završenom osposobljavanju za rukovatelja viličarom (preslika uvjerenja).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijmu.

Prije donošenja rješenja o rasporedu dokazi priloženi u preslici dostavit će se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17), članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br.33/92,77/92, 27/93,58/93,2/94,76/94,108/95,108/96,82/01,103/3 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13 i 152/14) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a), odnosno propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati niti će se podnositelje nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Otok, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu – komunalni radnik«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Općina Otok  može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Pročelnica:

Zorica Šentija

Natječaj za prijam u službu

u Jedinstveni upravni odjel općine Otok na radno mjesto

 komunalni radnik/ica

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

            U Narodnim novinama, br.39/2021 od 14. travnja  2021.g. objavljen je Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Otok na radno mjesto – komunalni radnik/ica  – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

  1. Opis poslova radnog mjesta

Upravlja vozilima i strojevima  za komunalno održavanje javnih površina na području općine, vodi brigu oko servisiranja i održavanja vozila i strojeva, brine o ispravnosti voznog parka općine, održava zelene površine i druge javne površine na području općine, održava ulice i slivnike, nabavlja pribor i materijal za održavanje istih te ih racionalno koristi, obavlja druge komunalne poslove po nalogu pročelnika.

  • Podaci o plaći

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,40. Osnovica za izračun plaće iznosi 4.630,14 kuna.

Plaću namještenika/ice čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

  • Način predhodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Predhodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća

  • pisano testiranje,
  • intervju

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  maksimalno 10 bodova (1-10)

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

  • Pravni izvori za pripremanje kandidata za  provjeru:
  • Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Otok“ br.09/19).

Napomena:

Gore navedeni pravni izvori (Odluka o komunalnom redu)  nalaze se na web stranici www.opcina-otok.hr  

Skip to content