Načelnik Dušan Đula nagradio najbolje učenike
03.07.2018
Izvješće člana općinskog vijeća – BOTICA MARIJAN – Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju 1.1.2018. do 30.6.2018.
11.07.2018
Načelnik Dušan Đula nagradio najbolje učenike
03.07.2018
Izvješće člana općinskog vijeća – BOTICA MARIJAN – Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju 1.1.2018. do 30.6.2018.
11.07.2018

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Ivan Jukić, sazvao je 10. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan 10. srpnja 2018. u 19:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-05/18-02/04
Urbroj: 2175/04-01-18-01
Otok, 26. lipnja 2018. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

10. srpnja 2018. godine (utorak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1) Usvajanje zapisnika sa 9. Sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2) Izmjene i dopune Proračuna Općine Otok za 2018.g. (I)
3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2018.g. (I)
4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g. (I)
5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u Općini Otok u sportu za 2018.g. (I)
6. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Otok
7. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja centra naselja Otok – dio
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Otok
9. Prijedlog Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcije i deratizacije na području Općine Otok u 2018.g.
10. Prijedlog Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti higijeničarske službe na području Općine Otok u 2018.g.
11. Prijedlog Odluke o financiranju nabave dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu školu za 2018/2019. školsku godinu
12. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Otok za 2017. godinu
13. Izvješće o poslovanju društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. za 2017.g.
14. Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. za 2017.g.
15. Razno

Predsjednik
Ivan Jukić

9. Sjednica općinskog vijeća – Dnevni red

Skip to content